ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

การจัดฝึกอบรม เผยแพร่ผลงาน


จัดอบรมเกษตรกร

        จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรอำเภอต่าง ๆ ใน จ.ขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน
16 คน เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางดำและชี” (รุ่นที่1) วันที่ 11-12 มีนาคม 2553
เวลา 8.30-16.30 น. ณ. ห้องประชุม 8003 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น


 
 

 

        เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2553 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)
ได้จัดฝึกอบรม "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี (รุ่นที่ 2)" ระหว่างวันที่ 19-20
สิงหาสิงหาคม 2553 ได้รับความสนใจเข้าอบรมจากเกษตรกรตัวแทนในแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัด จำนวน
40 คน ร่วมฟังบรรยาย "เรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี" โดย รศ.บัญญัติ
เหล่าไพบูลย์ และคุณนริศรา สวยรูป พร้อมทั้งพาเกษตรกรเยี่ยมฟาร์มทดลองศูนย์ฯฝึกปฏิบัติการในเนื้อหา
ต่างๆ ที่ได้เรียนมาจากภาคบรรยาย โดย รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , คุณนริศรา สวยรูป, คุณภูมิทอง
ฐานวิสัย, คุณอุบล ประโค


 
 

 

       เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2553 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)
ได้จัดฝึกอบรม "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี (รุ่นที่ 3)" ระหว่างวันที่ 16-17
กันยายน 2553 ได้รับความสนใจเข้าอบรมจากเกษตรกร ตัวแทนในแต่ละอำเภอ แต่ละจังหวัด จำนวน
35 คน ร่วมฟังบรรยาย "เรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี" โดย รศ.ดร.เทวินทร์
วงษ์พระลับ, รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และคุณนริศรา สวยรูป พร้อมทั้งพาเกษตรกรเยี่ยมฟาร์มทดลองศูนย์ฯ
ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาต่างๆ ที่ได้เรียนมาจากภาคบรรยาย โดย รศ.ดร.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , คุณนริศรา
สวยรูป, คุณภูมิทอง ฐานวิสัย, คุณอุบล ประโคทานัง และคุณพิภพ โคกแปะ


 


จัดอบรมนักวิชาการ

        ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดฝึกอบรม “เทคนิคการเก็บ
รักษา น้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่” วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 8003
อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความสนใจจากนักวิชาการของหน่วยงานปศุสัตว์
และ มหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 20 คน ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “บทบาทของการอนุรักษ์และการปรับปรุง
พันธุ์ไก่ ต่อการพัฒนาการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน” โดย รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย ์
หัวข้อ ”หลักการรีดน้ำเชื้อและการตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ” โดยนางสาวพรจิต สอนสีดา หัวข้อ “การเก็บรักษา
น้ำเชื้อ แบบเหลวและแบบแช่แข็ง” โดย รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งให้ผู้อบรมร่วม
ปฏิบัติการ ในขั้นตอน การรีดน้ำเชื้อ,ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ,การผสมเทียม และปฏิบัติการเก็บรักษาน้ำเชื้อ
แบบเหลวและแบบแช่แข็ง

 


 

จัดนิทรรศการในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2553

 

        จัดนิทรรศการงานเกษตรภาคอีสานตั้งแต่วันที่ 22–31 มกราคม 2553 จัดทำโปสเตอร์นำเสนองานวิจัยที่ทำ
ในไก่พื้นเมือง และแผ่นพับเพื่อแจกประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม ได้แก่ แผ่นพับแนะนำศูนย์ ฯ, แผ่นพับประวัติ
ไก่ประดู่หางดำและชี, แผ่นพับการดูแลสุขภาพไก่พื้นเมือง, แผ่นพับการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่ตรงตามสายพันธุ์
และแผ่นพับโปรแกรมการจัดการผลิตไก่พื้นเมือง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประกวดการตั้งชื่อไก่สายพันธุ์ใหม่
4 สายพันธุ์ ผู้ที่ชนะการประกวด การตั้งชื่อดังนี้

        1. “สร้อยเพชร” ตั้งโดย นายสมนึก เย็นสบาย จ.นครราชสีมา
        2. “ไข่มุกอีสาน” ตั้งโดย นายอนุพงศ์ เกียรก้องเจริญ จ.ขอนแก่น
        3. “แก่นทอง” ตั้งโดย น.ส.ณัฐริกา ผลชำน้อย จ.ขอนแก่น
        4. “ขาวสร้อยนิล” ตั้งโดย น.ส.ศิริรัตน์ บัวผัน จ.ขอนแก่น

และมีการจำหน่ายไก่ประดู่หางดำและไก่ชีให้ประชาชนที่สนใจนำไปเลี้ยงในชนบท


  

       เผยแพร่ผลงานในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์สัตว์สวยป่างามเรื่อง “ไก่ชี” ไก่พันธุ์ดีที่ไม่ควรมองข้าม
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2553 หน้า 12

 


ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th