ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 
การสนับสนุนงานวิจัย


      การสนับสนุนทุนการวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สนับสนุนทุนการวิจัย
แก่นักวิจัยของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ อันเป็นงานวิจัย ดังนี้

- โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์    (กำลังพิจารณา)

-  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง
และผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพชุมชน (ผศ.พิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา)

- โครงการวิจัย “ผลของอายุพันธุ์ไก่พื้นเมือง ต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อ แบบแช่แข็ง” (รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ)

- โครงงานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของความเครียด เนื่องจากความร้อนต่อลักษณะทางพันธุกรรมของการให้ผลผลิตในไก่
พื้นเมือง” (ผศ.ดร. วุฒิไกร บุญคุ้ม)

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th