ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 
คณะกรรมการบริหารรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
ผู้อำนวยการ
ความชำนาญ :
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 

รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์
รองผู้อำนวยการศูนย์
ความชำนาญ : การผลิตวัตว์ปีก

รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ
นักวิจัย
ความชำนาญ :
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
นักวิจัย
ความชำนาญ :
ด้านการผลิตสัตว์

ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม
นักวิจัย
ความชำนาญ :
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์


 

ผศ.สจี กัณหาเรียง
นักวิจัย
ความชำนาญ :
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข
นักวิจัย
ความชำนาญ :สรีรวิทยาสัตว์


บุคลากร
นางสาววรนุช มรรควัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา
นักวิจัย

นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ


นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวกัลยาณี ศรีนนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย


นายอุบล ประโคทานัง
นักวิชาการเกษตร

นายมนัสศิริ พิมพ์ศรี
คนงาน

นายคิงแดง ศิริการ
คนงาน


 

นายวิชิต เทพตาแสง
คนงาน

นายหฤทัย ดวงคำบุตร
คนงาน

 


ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th