ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

รายชื่อเครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)


ลำดับ

  ชื่อคณาจารย์

   หน่วยงาน

1 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2 รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ นักวิจัยอาวุโสด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก

4 อำนวย เลี้ยวธารากุล ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่กรมปศุสัตว์

5 จันทร์ธนู สัตยาวัฒนา บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด

6 สิทธิพร บุรณนัฏ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

7 พ.อ.หญิงมัทนา โอสถหงษ์ สหกรณ์โพนยางคำ จำกัด

8 รศ.ดร.นวลจันทร์ พารักษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9 นริศรา สวยรูป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 รศ. บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 ปรัชญาพร เอกบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 พิชญานิภา กล่อมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 ภาคภูมิ เสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ภูวฎณ กรพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 มงคล เทพรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 วรนุช มรรควัลย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 อ.วุฒิไกร บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 วุฒิชัย เคนไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ศรัญญา ศิริปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 ศรีนวล คณานิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 ศุภนนท์ ตู้นิ่ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 ศุภมาส บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 สุกัญญา เจริญศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 สุรชัย วันน้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 หนึ่งฤทัย พรหมวาที มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 ณัฐพล จงกสิกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 วริษา สินทวีวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

29 เกชา คูหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา น่าน

30 อมรรัตน์ โมฬี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

31 ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32 ดวงนภา บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33 จอมสุดา ดวงวงษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

34 สุรชัย สุวรรณลี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

35 เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

36 ธีระชัย ช่อไม้ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี

37 ศิริพร ตงศิริ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี

38 ภูรี วีระสมิธ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

39 ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ

40 ไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์

41 วิชัย ทิพย์วงค์ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง

42 ณัฐวุฒิ รุ่งสุวรรณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เลย

43 สมพร โชคเจริญ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุดรธานี

44 ธัญจิรา เทพรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

45 Nedup Doiji KKU

46 เฉลิมพล บุญเชือ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ

47 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

48 ผศ.พิชญรัตน์ แสนไชยสุริยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

49 ผศ.ยุพิน ผาสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th