ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 


ความร่วมมือทางวิชาการต่อภาคท้องถิ่น

แนวทาง Small-holder Production (เกษตรกร)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  1. การผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพชุมชนและอาชีพทางเลือก
   ให้เกษตรกร ผ่านกลุ่มอบต. ผู้นำชุมชน ฯลฯ
  2. การสร้างต้นแบบชุมชนนวัตกรรมโดยใช้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (สวทน.)
  3. การให้ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
   แก่เกษตรกรแบบสัญจร
การยกระดับคุณภาพเนื้อไก่
 • การจัดสมัชชาชุมชนเผยแพร่ข้อมูลด้านสายพันธุ์ให้คำปรึกษา
  ความเป็นไปได้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพ
 • การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นบ้านจากไก่พื้นเมือง
การเพิ่มโอกาสทางการตลาด
  1. การผลักดันไก่พื้นเมืองเป็นยุทธศาสตร์ชุมชน จังหวัด
  2. เพิ่มช่องทางตลาดท้องถิ่น

 

 

การใช้ประโยชน์ภาครัฐบาลและท้องถิ่น

 • มีเกษตรกรและนักวิจัยหลายรายขอสนับสนุน PS ไก่พื้นเมืองเพื่อนำไปผสมพันธุ์กับ แม่พันธุ์ที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ สำหรับไก่ชี GP4 PS ก็ได้จัดแบ่งให้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับไปทำพ่อพันธุ์และได้มีเอกชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มาติดต่อไก่พันธุ์ประดู่หางดำ เพื่อนำไปเป็นสายพ่อผสมกับไก่ของ ฟาร์มเอกชนเพื่อผลิตไก่ลูกผสม
 • เข้าร่วมจัดงานสมัชชาชุมชนโดยมีศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น ศูนย์เครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมภาค
  โปสเตอร์ จัดแสดงพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ แจกเอกสารแผ่นพับ และการเสวนาวิชาการ ซึ่งผู้เข้าชมงานได้ ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเกี่ยวกับไก่พันธุ์ประดู่หางดำและไก่พันธุ์ชีเป็นอย่างมาก
 • ปรึกษาความร่วมมือกับ สวทน. เกี่ยวกับโครงการชุมชนนวัตกรรม ซึ่งศูนย์เครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
  กับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พันธุ์ชีจำนวน 100 ตัว  ซึ่งคัดเลือกเกษตรกร
  เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ราย ณ บ้านหนองฮี ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • ประสานงานจัดตั้งเครือข่ายและฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกร กับคุณมะลิวัลย์ สมพร ในหัวข้อ "เรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี"  ณ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
  การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรตัวแทนของหมู่บ้าน จำนวน 66 คน และตัวแทนนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา จำนวน 23 คน และคณะกรรมการจัดอบรม จำนวน 13  คน รวมทั้งสิ้น 89 คน ร่วมฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติการให้วัคซีนต่างๆ ซึ่งคุณมะลิวัลย์ ต้องการซื้อพ่อแม่พันธุ์
  เพื่อนำไปขยายพันธุ์ในท้องถิ่น
 • เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่และติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรเครือข่ายฯ คุณ ณภัชนันท์  คนใจบุญ  ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย นำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ และคณะ ซึ่งในครั้งนี้เกษตรกรได้ขยายโรงเรือน ซื้อเครื่องฟักไข่และตู้เกิด พร้อมผลิตลูกไก่เอง โดยมีไก่รุ่นทั้งหมด
  ประมาณ1,500 ตัว อายุต่างๆ กัน โดยให้อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ด มีการเจริญเติบโตที่ดี   ไก่มีสุขภาพดี
 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 รศ.บัญญัติ  เหล่าไพบูลย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มของคุณณภัชนันท์  คนใจบุญ เกษตรกรเครือข่าย ณ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำในการดำเนินงาน
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยและเทคโนโลยีนครพนม เป็นไก่พ่อพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 4 ตัว เพื่อนำมาใช้ทดสอบการสายพัฒนาพันธุ์
 • เจ้าหน้าที่จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS เข้ามาถ่ายทำสารคดี เพื่อเผยแพร่ทางช่อง Thai PBS และเผยแพร่ แในช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น KKU CHANEL เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  โดยได้สัมภาษณ์ รศ.ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา และ รศ.บัญญัติ  เหล่าไพบูลย์ ในหัวข้อ “เส้นทางของ วทน. และวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” โดยการทำสารดดีนั้นถูกแบ่งเป็นตอนๆ ทั้งหมดประมาณ 52 ตอน  และเกี่ยวข้องกับ 7 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • ติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนนวัตกรรม ซึ่งศูนย์เครือข่ายฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์วิจัยธุรกิจ
  และเศรษฐกิจอีสานส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พันธุ์ชีจำนวน 100 ตัว  ซึ่งคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
  จำนวน 2 ราย ณ บ้านหนองฮี ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในการดำเนินงานได้ลงพื้นที่ทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริม
  ความรู้และทักษะการดูแลลูกไก่ เช่น การเตรียมโรงเรือนการให้อาหารและน้ำ การทำวัคซีน และการถ่ายพยาธิ
 • ศูนย์เครือข่ายฯเยี่ยมชมไก่ประดู่หางดำที่คุณบพิตร อยู่ภักดี ตัวแทน อบต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ ได้นำไปเลี้ยง
  จำนวน 100 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อสาธิตการเลี้ยงไก่
  ประดู่หางดำเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ต่อไป
 • วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่มชม
  การเลี้ยงไก่ชีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้รับการต้อนรับจากผศ.สุจิตรา
  สราวิช และเจ้าหน้าที่
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ
  เดินทางไปเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของคุณบพิตร อยู่ภักดี ต.นาฝาย จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์วิจัย
  และพัฒนาฯ ได้นำไก่ประดู่หางดำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และสาธิตการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปสถานีทดลอง และฝึกอบรมเกษตรกรรม ร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมเกษตรกร ในหมู่บ้านป่าแหน ต.สวนจิก และหมู่บ้านหญ้าคา ต.โพธิ์สัย อ.ศรี่สมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็นการติดตามผลการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ
  ในระดับท้องถิ่น
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์และรศ.บัญญัติเหล่าไพบูลย์
  รองผู้อำนวยการศูนย์ ได้นำผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ,
  รศ.ดร.กนก ผลารักษ์ และคุณสุพิชชา สถิตพนาพร ไปเยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของเกษตรกร
  หมู่บ้านป่าแหน ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
         

 


ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th