ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  ติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 9 รอบที่ 2 ณ บ้านซับผุด
      01 พ.ย. 2556
 
  ออกติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 10 ณ บ้านยางคำ
      01 พ.ย. 2556
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดอบรมเกษตรกร
      30 ก.ย. 2556
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดอบรมเกษตรกร
      30 ก.ย. 2556
 
  การฝึกอบรมเกษตรกร ณ หมู่บ้านบึงสวาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
      14 ส.ค. 2556
 
  นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย”
      09 ก.ค. 2556
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับคณะนักศึกษานานาชาติ
      04 มิ.ย. 2556
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล
      04 มิ.ย. 2556
 
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดอบรมด้านสถิติชั้นสูงให้นักวิชาการ สปป ลาว
      22 พ.ค. 2556
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP"
      26 ต.ค. 2555
 
  “เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 3”
      11 ก.ย. 2555
 
  กำหนดการจัดอบรม“เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่”
      28 ส.ค. 2555