ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  พิธีลงนามความร่วมมืองานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย
      30 ก.ย. 2556
 
  ประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18
      06 ส.ค. 2556
 
  ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4
      24 ก.ค. 2556
 
  รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ร่วมสัมนาวิชาการ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
      08 ก.ค. 2556
 
  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะที่ 1
      01 ก.ค. 2556
 
  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      18 มี.ค. 2556
 
  ร่วมประชุมวิชาการ ปศุสัตว์นานาชาติ "The 15th AAAP Animal Science Congress"
      04 ธ.ค. 2555
 
  การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 มกราคม 2556
      10 ม.ค. 2556
 
  การจัดประชุมวิชาการ "สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2" วันที่ 11-13 มีนาคม 2556
      10 ม.ค. 2556
 
  รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
      13 ก.ย. 2555
 
  การประชุมวิชาการ ไก่พื้นเมืองไทย: จากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในมหกรรมวิชาการ สกว.
      23 พ.ย. 2555
 
  ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “สัตวศาสตร์เป็นหนึ่ง รวมใจมุ่งไปอาเซี่ยน”
      26 มี.ค. 2555