ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      30 ก.ย. 2556
 
  ผู้อำนวยการศุนย์ฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกร
      10 มิ.ย. 2556
 
  บริษัทตะนาวศรัไก่ไทย ร่วมหารือโครงการวิจัย และดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายฯ
      10 มิ.ย. 2556
 
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สัมภาษณ์สด ช่อง 11 ในรายการอีสานวันนี้
      07 ก.พ. 2556
 
  พิธีลงนามความร่วมมือ มข. สกว. ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2
      30 ม.ค. 2556
 
  ร่วมประชุมหารือความก้าวหน้าโครงการวิจัย
      10 ม.ค. 2556
 
  หารือยุทธศาสตร์สัตว์ปีก จังหวัดขอนแก่น
      10 ม.ค. 2556
 
  รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555
      03 ม.ค. 2556
 
  คณะเกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอส เอฟ ขอนแก่น จำกัด
      13 ธ.ค. 2555
 
  ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยฯ
      15 พ.ย. 2555
 
  ร่วมหารืองานวิจัย ณ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
      11 ก.ย. 2555
 
  การพัฒนาสุกรทางการค้าด้วยการคัดเลือกสุกรจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม (Swine Genetic Improvement Using Genomic Selection)
      03 เม.ย. 2555