ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 16 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
      19 ส.ค. 2558
 
  การเดินทางติดตามการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำมข.55 ณ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
      19 ส.ค. 2558
 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      18 ส.ค. 2558
 
  College of Animal Science and Technology และ College of Agronomy and Biotechnology, Southwest University (Inbound) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      04 ส.ค. 2558
 
  College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University (NCHU) เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      04 ส.ค. 2558
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
      17 ก.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2 – 12 กรกฎาคม 2558
      09 ก.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการประชุมโต๊ะกลม
      24 มิ.ย. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บน้ำเชื้อแช่เย็น,แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 5”
      18 มิ.ย. 2558
 
  คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) สถานีทดลองและฝึกอบรมร้อยเอ็ด และกองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 15
      05 มิ.ย. 2558
 
  รายงานการติดตาม เกษตรกรที่เข้าเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
      20 พ.ค. 2558
 
  ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมทำโรงทาน งานพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      20 พ.ค. 2558