ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      30 มิ.ย. 2559
 
  การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ โครงการตามแนวพระราชดำริ “ข้าวไร่ ไก่พื้นเมือง”ประจำปี 2559-2560 ณ.หมู่บ้านซับผุด ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
      14 มิ.ย. 2559
 
  เรื่องเล่าเช้านี้ มข.วิจัยไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ใหม่
      23 พ.ค. 2559
 
  รายงานการติดตาม เกษตรกรที่เข้าเป็น Multiplier คุณต่อศักดิ์ ปัจจุโส เกษตรกรบ้านปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 เมษายน 2559
      02 พ.ค. 2559
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 คณะเกษตรศาสตร์
      11 เม.ย. 2559
 
  สำรวจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงไก่)
      05 เม.ย. 2559
 
  ชาวเนเธอร์แลนด์ขอความอนุเคราะห์เยี่ยมชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ
      04 เม.ย. 2559
 
  ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมฟาร์มทดลอง
      01 เม.ย. 2559
 
  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก The Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่และไก่พื้นเมือง
      29 มี.ค. 2559
 
  นักวิจัยเข้ารับรางวัล “งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2559
      02 มี.ค. 2559
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิด Agro Outlet
      26 ก.พ. 2559
 
  สกว. เยี่ยมโครงการ “การพัฒนาสายพันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ เพื่อรองรับการผลิตลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้อไทย"
      26 ก.พ. 2559