ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 


 
  อบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
      14 ส.ค. 2555
 
  อบรม เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
      18 ก.ค. 2555
 
  อบรมเกษตรกร เรื่อง "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่ 8"
      07 มิ.ย. 2555
 
  อบรมหลักสูตร "การคำนวณสูตรอาหารโคนมโดยใช้โปรแกรม KCF"
      01 มิ.ย. 2555
 
  อบรมโปรแกรม MKO-Magic
      11 เม.ย. 2555
 
  อบรมเกษตรกร เรื่อง "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่ 7"
      05 มี.ค. 2555
 
  วิทยากรอบรมหลักสูตร "การใช้สถิติเพื่อการทดลองทางด้านปศุสัตว์"
      20 ก.ย. 2554
 
  เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่ 6
      24 ส.ค. 2554
 
  การฝึกอบรมการเก็บรักษาน้ำเชื้อ
      24 ส.ค. 2554
 
  เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่ 5
      11 ก.ค. 2554
 
  เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่4
      11 ก.ค. 2554
 
  เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและชี รุ่นที่3
      11 ก.ค. 2554