ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

  ไ ก่ ชี . .

ประวัติความเป็นมา

ไก่ชีพบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลางแถบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออก แถบจังหวัดสมุทรปราการ
ไก่ชีเป็นพันธุ์ไก่ที่มีสีขาวตลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาว
เมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาว ทำให้ได้ลูกไก่ที่มีขนสีขาว และสวยงาม

ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เป็นไก่พื้นเมืองไทยแท้มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็น 2 ใน 4 พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์และ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันคัดเลือกพันธุ์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา
โดยไก่ชีทำการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้ร่วมมือกันปรับปรุงพันธุ์ไก่ชี โดยปรับปรุงลักษณะ
ที่สำคัญ 3 ลักษณะ คือ "โตดี ไข่ดก อกกว้าง" ซึ่งเป็นลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับ
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยดัชนีการคัดเลือก ใช้เป็นสายพ่อแม่พันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น เป็นต้น

 

 

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ :


 

เพศผู้ :  

   มีรูปร่างสูงโปร่ง อกกว้าง ว่องไวปราดเปรียว ขนลำตัว สร้อยคอ
สร้อยหลัง และขนหางมีสีขาว ขน ปิด หูสีขาว หน้าสีแดง ตาสีเหลือง
ปาก-แข้งสีเหลือง ผิวหนังสีขาวอมเหลือง หงอนถั่วหรือหงอนหิน

 
   

เพศเมีย 

    ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายเพศผู้ ขนลำตัว ขนคอ และขนหางสีขาว
ขนปิดหูสีขาว หน้าสีแดง ตาสีเหลือง ปากแข้งสีเหลือง และขาวอม

 
   

ลักษณะของลูกไก่

    มีขนอ่อนนุ่มคลุมตัวสีขาวถึงขาวอมเหลืองจงอยปากแข้งและนิ้วมีสี
ขาวถึงขาวอมเหลือง

ประเภทของไก่ชี

    ไก่ชีเป็นไก่ขนาดกลาง น้ำหนักตัวเพศผู้ระมาณ 3 -3.50 กิโลกรัม
เพศเมีย 2 กิโลกรัมขึ้นไป

สีของเปลือกไข่

    สีขาวนวล ถึงสีน้ำตาลอ่อน

 

 

 

 

ลักษณะปริมาณ (ขุนด้วยอาหารไก่เนื้อ)

อัตราการเจริญเติบโตของไก่พันธุ์ชี เคเคยู 12 เมื่อเลี้ยงด้วยอาหาร
ไก่เนื้อพบว่า ไก่พันธุ์ชี เคเคยู 12 ที่อายุ 12 สัปดาห์ เพศผู้มีน้ำหนัก
1,140 กรัม เพศเมียมีน้ำหนัก 943 กรัม และเมื่ออายุ 16 สัปดาห์
เพศผู้มีน้ำหนัก 1,777 กรัม มีขนาดความกว้างอก 5.84 เซนติเมตร
และรอบอก 23.87 เซนติเมตร ส่วนเพศเมียมีน้ำหนัก 1,186 กรัม
มีขนาดความกว้างอก 5.50 เซนติเมตร และรอบอก 22.41 เซนติเมตร

สมรรถนะการให้ไข่ของไก่ชี เคเคยู 12 (Generation 4)

เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่พบว่า อายุไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 187 วัน น้ำหนักแม่ไก่เมื่อให้ไข่ฟองแรก 1,800 กรัม น้ำหนักไข่ฟองแรก 34 กรัม และจำนวนไข่สะสมที่อายุ 365 วัน เฉลี่ย 84 ฟอง จำนวนไข่ที่ผลิตครบ 1 ปี
เท่ากับ 156 ฟอง

 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th