ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 


ความร่วมมือทางวิชาการต่อภาคเอกชน

แนวทาง Commercial Production (ภาคเอกชน)
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • ร่วมพัฒนาสายพันธุ์เพื่อรองรับช่องทางด้านการตลาดใหม่ (บ.ตะนาวศรี)
 • การพัฒนา Thai broilers (บ.ตะนาวศรี)
 • ร่วมทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่พันธุ์แท้ (บ.เบทาโกร)ร่วมทดสอบสมรรถนะการผลิตไก่ลูกผสม (บ.ตะนาวศรี)
 • ทดสอบรูปแบบระบบการผลิตไก่บ้านไทย สร้างเครือข่ายเอกชนที่ใช้ประโยชน์ด้านไก่พื้นเมือง จัดเวทีแลกเปลี่ยน
การยกระดับคุณภาพไก่เนื้อ
 • การศึกษาคุณภาพเนื้อไก่ที่ได้มาจากไก่ลูกผสมที่มีสายเลือดพื้นเมืองระดับต่างๆ โดยเน้นด้าน ความนุ่มแน่นการเป็นอาหารสุขภาพ
 • การสร้างการรับรู้ด้านคุณภาพเนื้อไก่แก่สาธารณะ
การเพิ่มโอกาศทางการตลาด
 • Nitch market อาหารสุขภาพ
  เนื้อไก่ low cholesterol, Triglyceride chicken)
 • ตลาดไข่ไก่พื้นเมือง, ไข่ free range
 • Export to ASEAN, Japan, etc.

 

การใช้ประโยชน์ภาคเอกชน

 • ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัทตะนาวศรีไก่ไทยเพื่อร่วมลงทุนพัฒนาไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
  การนำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์แท้มาพัฒนาเป็นฝูงไก่สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต
  ไข่ดีขึ้นเพื่อรองรับภาคเอกชนในอนาคต
 • ร่วมทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของไก่บ้านลูกผสม 50% พื้นเมืองไทยรวมถึงไก่ลูกผสมในรูปแบบอืนๆ ที่เกิดจาก สายพันธุ์ที่พัฒนาโดยศูนย์เครือข่ายฯ และการทดสอบความเป็นไปได้ของการผลิตไก่เนื้อไทย (Thai broiler) กับบริษัทตะนาวศรี
 • ได้ทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำ GP รุ่น G5 โดยใช้อาหารไก่เนื้อของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันบริษัทดังกล่าว กำลังประสานเพื่อร่วมมือในการใช้ประโยชน์ของไก่ประดู่
  หางดำเพื่อผลิตจำหน่ายในต่างประเทศ
 • ศูนย์เครือข่ายฯและบริษัทตะนาวศรีไก่ไทยร่วมมือวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ไก่เนื้อไทยในอนาคต โดยสายพันธุ์ที่กำลัง
   พัฒนามี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ไข่มุกอีสาน, แก่นทอง, สร้อยนิล และสร้อยเพชร
 • บริษัทตะนาวศรีไก่ไทย เข้าเยี่ยมชมการพัฒนาพันธุ์ไก่บ้านสายพันธุ์พัฒนา (Synthetic line) เพื่อปรึกษาความร่วม
   มือในการใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเป็นสายแม่พันธุ์
 • ร่วมหารือกับบริษัท ตะนาวศรี และบริษัท เบทาโกร เกี่ยวกับสายธุรกิจสัตว์ปีก
 • ร่วมประชุมกับบริษัทเบทาโกรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากพ่อพันธุ์กับไก่สาวในการสร้าง ลูกผสมการค้า “การทดสอบการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมไก่พื้นเมือง”
 • ร่วมประชุม “ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมสู่ชุมชน” กับบริษัทในเครือเบทาโกร
    ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th