ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

    เป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ และสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและดูแลเครือข่ายวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ให้กับประเทศ
โดยมีพันธกิจ 4 แผนงานหลัก ได้แก่

  • สร้างฝูงปู่ย่าพันธุ์ชั้นเลิศ
  • การสร้างองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมและการสร้างสายพันธุ์ใหม่
  • สร้างการใช้ประโยชน์พันธุกรรมในภาคเอกชนและระดับท้องถิ่น
  • เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของการวิจัยและพัฒนา ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
    สร้างนักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์รุ่นใหม่ให้กับประเทศ

เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างฝูงไก่พื้นเมืองและเพื่อให้การพัฒนาไก่พื้นเมืองมีเป้าหมาย
สู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนกอปรกับความต้องการพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองที่มีกรรมพันธุ์ดีเด่น เพื่อใช้
ในการผสมพันธุ์กับฝูงแม่พันธุ์ (ไก่พื้นเมือง)ของภาคเอกชนไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำเป็นพันธุ์ที่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคในเรื่องของสีขนลักษณะรูปร่าง รวมถึงรสชาติ ส่วนไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี มีความเป็นไปได้สูง
ในการนำมาใช้สร้างไก่เนื้อไทย เนื่องด้วยเป็นไก่ที่มีขนสีขาวปลอดดังนั้นการพัฒนาไก่เนื่อของไทยที่มีความ
โดดเด่นด้านคุณภาพเนื้อการทนความเครียดจากความร้อน และโรคแมลงเขตร้อน ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของ
ไก่พื้นเมืองไทย จะช่วยให้การผลิตไก่เนื่อไทยมีศักยภาพสูงขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ description. Rapiebant me ไก่ประดู่หางดำ

วิสัยทัศน ์

    เป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งสู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการด้านไก่พื้นเมืองไทยมุ่งผลิตผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองและการนำไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไก่พื้นเมืองไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระดับเกษตรกรและเชิงพาณิชย์

พันธกิจ

    1.สร้างองค์กรความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมทางด้าน เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง
    2.สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกและบุคลากรที่ทำงานวิจัยทางด้าน การปรับปรุงพันธุ์ไก่
่พื้นเมือง
    3.สนับสนุนและเผยแพร่ด้านวิชาการแก่เครือข่ายนักวิชาการและเครือข่ายเกษตรกร ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

เป้าหมาย

    1.ระดับเกษตรและธุรกิจเชิงเอกชนมีทางเลือกในการผลิต สัตว์มากขึ้นในรูปการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และมีการ
       ใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    2. เป็นกลุ่มสนับสนุนการปรับปรุงพันธุกรรมไก่พื้นเมืองอย่างเป็นระบบและอย่าง ยั่งยืน
    3.เป็นกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการที่มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการหลายหน่วยงาน
    4.มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อวงการวิชาการทั้งระดับ ชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ด้วยดัชนีคัดเลือกมาจากการ
       ดำเนินงานในระยะแรกที่มีลักษณะที่ดีในการใช้เป็นสายพ่อพันธุ์ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่น
    2.สร้างสายพันธุ์(Geneticline)ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและชีโดยมีลักษณะที่สำคัญคือสายพันธุ์ที่
       มีการเจริญเติบโตสูง, ไข่ดก,ทนร้อนเป็นต้น
    3.เพื่อสนับสนุนการสร้างกลุ่มนักวิจัยในสาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในทุกระดับได้แก่มหาวิทยาลัย
       ต่างๆ กรมปศุสัตว์ เอกชนเป็นต้น
    4.เพื่อจัดตั้งกลุ่มวิจัยเฉพาะทางที่ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านไก่พื้นเมืองทั้งในระดับประเทศ
       และระดับนานาชาติ

กลยุทธ์

    1.ศูนย์วิจัยฯเน้นการผลิตงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อประโยชน์ในภาคธุรกิจ
       องค์กรท้องถิ่นและเกษตรกร
    2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้แก่ นักวิชาการ เอกชน เกษตรกร และผู้สนใจ
    3.จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค
       การเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมือง
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th