ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 


  

ผลงานวิจัยตีพิมพ


  

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ

   

Mongkol Thepparat, Monchai Duangjinda, Sornthep Tumwasorn, Suwit Anothasnthawee and Wuttgari Boonkum. 2012. Ramdom heterosis effcts on genetic parameters, estimation of birth weight, and kieiber ratio in a popution admizture of Thailand goats. In Livestock Science. (IF: 1.295)

     
   

Doriji Nedup,  Monchai Duangjinda, Phasuk Yupin.2012. Genetic characterization of Bhutanese native chickens among Red Junglefoe (Gallus gallus), domestic Southeast Asian and commercial chicken lines (Gallus gallus domesticus). In Genetics and Molecular Biology. (IF:0.796)

     
   

P. Akaboot, Monchai Duangjinda, Y. Phasuk, C. Kaenchan and W. Chinchiyanond.
2012.Genetic depiction of Red Junglefowl (Gallus gallus), Thai indigenous chicken
(Gallus domesticus), and commercial lines using selective functional genes and microsatellite markers. In Genetics and Molecular Research (GMR). (IF:1.013)

     
   

W. Boonkum , I. Misztal , M. Duangjinda , V. Pattarajinda , S. Tumwasorn , and S. Buaban.2011. Short communication: Genetic effects of heat stress on days open for Thai Holstein crossbreds. J. Dairy Sci. 94 :1592–1596. IF = 2.463

     
   

Boonkum, W., I. Misztal, M. Duangjinda, V. Pattarajinda, S. Tumwasorn, and J. Sanpote. 2010. Genetic effects of heat stress on milk yield of Thai Holstein crossbreds. J. Dairy Sci. doi:10.3168/jds.2010-3421 (accepted).

     
   

Boonkum, W., I. Misztal, M. Duangjinda, V. Pattarajinda, S. Tumwasorn, and J. Sanpote. 2010. Genetic effects of heat stress on milk yield of Thai Holstein crossbreds. J. Dairy Sci. 94:487-492).  IF = 2.463

   
 

Nedup Dorji, Monchai Duangjinda and Yupin Phasuk. 2010. Genetic characterization of Thai indigenous chickens compared with commercial lines. Trop. Anim. Health Prod. 43:779-785. IF = 0.95

   
     

  Boonkum, W., I. Misztal, M. Duangjinda, V. Pattarajinda, S. Tumwasorn, and J. Sanpote. 2010. Genetic effects of heat stress on milk yield of Thai Holstein crossbreds. J. Dairy Sci. doi:10.3168/jds.2010-3421 (In press). IF = 2.46

       
     

  Champasri, T., R. Rapley, M. Duangjinda, and A. Suksri. 2008. An identification in fish of the genus pantius Hamilton 1822 (Cypriniformes: Cyprinidae) of some wetlands in Northeast Thailand with the use of random amplified DNA technique. Pak. J. Biol. Sci. 11 (4) : 525-531

       
     

  Duangjinda, M., D. Buayai , V. Pattarajinda, Y. Phasuk, S. Katawatin, T. Vongpralub, and A. Chaiyotwittayakul. 2008. Detection of BoLA-DRB3 alleles as candidate markers for clinical mastitis resistance in Holstein x Zebu. J. Anim. Sci. 1910. doi:10.2527/jas.2007-0789.

       
     

  Chanvijit, K., M. Duangjinda, V. Pattarajinda, C. Reodecha. 2005. Model comparison for genetic evaluation of milk yield in crossbred Holsteins in the Tropics. J. Appl. Genet. 46(4):387-393.

       
     

  Champasri, T., R. Rapley, M.Duangjinda, and A. Suksri. 2007. A morphological identification in fish of the genus Puntius Hamilton 1822 (Cypriniformes: Cyprinidae) of some wetlands in Northeast Thailand. Pak. J. Biol. Sci. 10 (24):4383-4390.

       
     
    

   2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ

      

   J. Chasombat, T. Nagai, R. Parnpai and T. Vongpralub. 2013. Ovarian Follicular Dynamics, Ovarian Follicular Growth, Oocyte Yield, In vitro Embryo Production and Repeated Oocyte Pick Up in Thai Native Heifers Undergoing Superstimulation. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vo; 26, No. 4: 488-500

        
      

   Jakkhaphan Chasombat, Denpong Sakhong, Takashi Nagai, Rangsum Parnpai and Thevin Vongpralub. 2013. Superstimulation of Follicular Growth in Thai Native Heifers by a Single Administration of Follicle Stimulating Hormone Dissolved in Polyvinylpyrrolidone. J. Reprod. Dev. 59:214-218.

        
      

   Denpong Sakhong, Thevin Vongpralub, Suporn Katawatin and Saksiri Sirisathien. 2012. Ultrasound-guided Transvaginal Follicular Aspiration and Development of Vitrified-thawed Thai Indigenous Beef Cattle (Bos indicus) Oocytes after in vitro Fertilization. Thai J Vet Med. 2012.42(4): 509-516

        
      

   บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, มนต์ชัย ดวงจินดา 2555. ไก่พื้นเมืองไทย: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต. แก่นเกษตร40:4(309-312)

        
      

   วุฒิชัย เคนไชย, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และวุฒิไกร บุญคุ้ม. 2555. แนวทางการปรับปรุงพันธุ์เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ของสุกรในประเทศไทย. แก่นเกษตร 40:4(387-400)

        
      

   สจี กัณหาเรียง, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, วุิฒิไกร บุญคุ้ม และ สุกัญญา เจริญศิลป์. 2555. การตรวจหารูปยีน 24BP-PRL และ VIPR-1 ที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่
   ่่พื้นเมืองไทย. แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2: (351-356)

        
      

   เทวินทร์ วงษ์พระลับ, พรจิต สอนสีดา และ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. 2555. ผลของ cysteine และ glutathione ต่อคุณภาพนำ้เชื้อแบบแช่เย็นแบบแช่แข็งของไก่พื้นเมืองไทย. แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2: (339-342)

       พรจิต สอนสีดา,เทวินทร์ วงษ์พระลับ, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และ พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา.2555.
   ผลของอายุและสายพันธุ์ต่อการเคลื่อนที่,อัตราการรอดชีวิตและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง
   ของพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมือง.แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 334-.338

   ุ์
          
      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และเทวินทร์ วงษ์พระลับ.2555. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของสมรรถนะการเจริญเติบโต
   และผลผลิตไข่ไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ) พื้นเมือง.แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 334-.338

    
      

    

      

   หนึ่งฤทัย พรหมวาที, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, วุฒิไกร บุญคุ้ม1และ มนต์ชัย ดวงจินดา.2555. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่ลูกผสม
   พื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์.แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 334-.338

      

    

      

   นริศรา สวยรูป, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, วุฒิไกร บุญคุ้มและ มนต์ชัย ดวงจินดา.2555.สมรรถนะการ
   เจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองพันธุ์ ประดู่หางดำาและชีที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่เนื้อและอาหารไก่ไข่.
   แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 2 : 248-252.

      

    

      

   กมลพรรณ เจือกโว้น, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุข, วิโรจน์ ภัทรจินดา, สรายุทธ วรรณสูตร และ กิตติ กุบแก้ว 2554. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทยด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ
   ไมโทคเรีย. Thai J. Genet. 3: 149-159.

      

    

      

   ภาคภูมิ เสาวภาคย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, พงษ์ชาญ ณ ลำปาง, ภคนิจ คุปพิทยานันท์ และ โชค บูล กุล. 2554. การประเมินพันธุกรรมความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์-ฟรีเชียนที่ให้
   ลูกครั้งแรกโดยใช้โมเดลรีเกรซชันสุ่ม. แก่นเกษตร 39:63-74.

      

    

      

   มงคล เทพรัตน์, มนต์ชัย ดวงจินดา และสมเกียรติ สายธนู. 2553. กลยุทธ์การปรับปรุงพันธุ์แพะ
   ของประเทศไทยเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน. แก่นเกษตร. 38:395-408.

      

    

      

   ศุภนนท์ ตู้นิ่ม, มนต์ชัย  ดวงจินดา และ สุภร  กตเวทิน.2553.การศึกษาความหลากหลายของยีน HSP 70 ในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ต่างๆ.แก่นเกษตร 38(พิเศษ):71-75.

      

    

      

   ปรัชญาพร เอกบุตร, มนต์ชัย ดวงจินดา และ ยุพิน ผาสุก.2553.ตรวจหารูปแบบและความหลากหลายของ MHC Class I ในไก่ด้วยเทคนิค.แก่นเกษตร 38(พิเศษ):76-80.

      

    

      

   ศรีนวล คณานิตย์, มนต์ชัย ดวงจินดา,บัญญัติ  เหล่าไพบูลย์ และ ปรัชญาพร เอกบุตร ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Vasoactive Intestinal Peptide Receptor-1 (VIPR-1) ในไก่ชี ไก่ประดู่และไก่เล็กฮอร์น.2553. แก่นเกษตร 38(พิเศษ):85-89

      

    

      

   บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, มนต์ชัย ดวงจินดา, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, เกษม นันทชัย,
   และวุฒิไกร บุญคุ้ม. 2553. การทดสอบสมรรถนะการเจริญเติบโตและความนุ่มเนื้อในไก่ลูกผสมที่ได้จาก
   ไก่พ่อพันธุ์พื้นเมืองไทยกับไก่แม่พันธุ์ทางการค้า. แก่นเกษตร. 38:373-384.

      

    

      

   ปรัชญาพร เอกบุตร และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2553. การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ FunctionalGenes ในไก่ป่าสีแดง, ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ทางการค้า. น. 5-9. ใน: ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

      

    

      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, วิโรจน์ ภัทรจินดา, ศรเทพ ธัมวาสร, จุรีรัตน์ แสนโภชน์ และสายัณห์ บัวบาน 2553.จุดวิกฤตของดัชนีอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และระดับเลือดโคนมโฮลสไตน์ที่มีผลผลิตน้ำนมและ
   ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมภายใต้สภาวะเครียดเนื่องจากความร้อน. แก่นเกษตร 38: 275-284.

      

    

      

   จุรีรัตน์ แสนโภชน์, สายัณห์ บัวบาน, มนต์ชัย ดวงจินดา และ วุฒิไกร บุญคุ้ม. 2553. การประเมินพันธุกรรมของลักษณะการให้ผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ในแต่ละภูมิภาคของ
   ประเทศไทย โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม. แก่นเกษตร. 38:55-64.

      

    

      

   กิตติ กุบแก้ว และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2553.การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของ
   ควายไทยในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงจากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์. แก่นเกษตร. 38:65-76.

      

    

      

   ช่อทิพ อรุณเดชาชัย, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุข, และโชค บูลกุล. 2553. การตรวจหา Quantitative
   Trait Loci ที่มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม. แก่นเกษตร. 38:(Accepted).

      

    

      

   สุกัญญา เจริญศิลป์ และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2552. การค้นหารูปแบบ candidate marker ของยีน Prolactin
   (PRL) และ Neuropeptide Y (NPY) ที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทย.
   การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (103-108)

      

    

      

   พรจิต สอนสีดา, ยุพิน ผาสุก, และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของจำนวนอสุจิและปริมาตรน้ำเชื้อ ในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.(155-160) .

      

    

      

   วิชชุดา ยินดี, ยุพิน ผาสุข, และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพของน้ำเชื้อ
   ที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง.น. 235-240. ใน: สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

      

    

      

   Parisutthikul, S., S. Faarungsang, M. Daungjinda and A. Thongpan. 2010. “Algorithms for Calculating the Indices Determining the Production Efficiency of Swine Breeding Herds: Pigs Weaned Per Sow Per Year and Litters Per Sow Per Year.” Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44:691-702.

      

    

      

   Saran Parisutthikul, Supat Faarungsang, Monchai Duangjinda, and Amara Thongpan. 2010. Algorithms for Calculating the Indices Determining the Production Efficiency of Swine Breeding Herds: Pigs Weaned Per Sow Per Year and Litters Per Sow Per Year. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44 : 691 – 702.

      

    

      

   Saran Parisutthikul, Supat Faarungsang, Monchai Duangjinda, and Amara Thongpan. 2010. Web-based Information System for Management of Swine Breeding Herd Farm. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 44 : 471 – 484.

      

    

      

   Kantanamalakul, C., P. Sopannarath, M. Duangjinda, S. Anothaisinthawee, and S. Tumwasorn 2008. Genetic parameters for birth weight and weaning weight in Anglo- Nubian, Saanen, Thai native and crossbred goats.Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42:579-588.. [No.378]

      

    

      

   จักริน ศรีวโรทัย, มนต์ชัย ดวงจินดา, วิโรจน์ ภัทรจินดา, ยุพิน ผาสุข, อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล, และยวงยศ จินดาทะจักร. 2551. การตรวจหาโรคไข้เห็บโดยใช้วิธี PCR ในโคนมพันธุ์ TMZ . วารสารวิจัย มข 13(1): 55-62.

      

    

      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2551. เทคนิคการประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน
   เพื่อใช้ในการประเมินพันธุกรรมสัตว์. แก่นเกษตร 36: 171-178.

      

    

    

   ช่อทิพ อรุณเดชาชัย, มนต์ชัย ดวงจินดา, และยุพิน ผาสุข. 2550. การตรวจสอบเพศในสัตว์ด้วยเทคนิค
   multiplex polymerase chain reaction. แก่นเกษตร 35:391-396.

        
      

   ชัยยุทธ ดวงเดือน, มนต์ชัย ดวงจินดา, สุภร กตเวทิน, และ วรพล เองวานิช. 2550. ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อสมรรถนะการผลิตและการตอบสนองทางสรีรวิทยาไก่พื้นเมือง
   ไทยพันธุ์ชีและไก่เนื้อ. วารสารสัตวแพทย์ 17(3): 122-133.  

        
      

   เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, มนต์ชัย ดวงจินดา, และชาตรี คติวรเวช. 2550. การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะ
   ครอกของสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์และแลนด์เรซ. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 29(2):363-367.

        
      

   วุฒิชัย เคนไชยวงศ์, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, และเทวินทร์ วงษ์พระลับ . 2550. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี.
   วารสารเกษตร มช 23(3): 253-261.

        
      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, และมานิต ทรามาศ. 2549. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
   และเปรียบเทียบจำนวนบันทึกวันทดสอบสำหรับประเมินพันธุกรรมของการให้นม โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชันสุ่ม
   ในโคนมลูกผสมโฮล์สไตน์ฟรีเชียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25:9-14.

        
      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, มานิต ทรามาศ. 2549.การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
   และเปรียบเทียบจำนวนบันทึกวันทดสอบสำหรับประเมินพันธุกรรมของการให้นมโดยใช้โมเดลวันทดสอบ
   รีเกรซชันสุ่มในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ ฟรีเชียน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน.

        
      

   มนต์ชัย ดวงจินดา, วิทยา ฉินชิยานนท์, สนั่น เหลียงไพบูลย์, พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, สุภร กตเวทิน, สจี กัณหาเรียง, และยุพิน ผาสุข. 2549. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม
   และตรวจสอบดีเอ็นเอบ่งชี้สำหรับสัตว์ป่าวงศ์สัตว์กีบของไทย. วารสารวิจัย มข 11: 88-96.

        
      

   ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2549. การประมาณค่าทางพันธุกรรมจากโมเดลที่มีอิทธิพล
   แบบข่มของยีนที่ควบคุมลักษณะขนาดครอกของสุกร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 25:1-8.

        
      

   วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, สุภร กตเวทิน, และ มานิต ทรามาศ. 2549. การประมาณค่าพารามิเตอร์
   ทางพันธุกรรมและความคงทนของการให้นมในโคนมโดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม.แก่นเกษตร 34(4):355-363.

        
      

   อุทัย โคตรดก, สุภร กตเวทิน, สุจินต์ สิมารักษ์, มนต์ชัย ดวงจินดา, และ ยุพิน ผาสุข. 2549. การศึกษาเปรียบเทียบกลไกทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทนร้อนระหว่างโคเขตร้อนและโคเขตหนาว.
   แก่นเกษตร 34(4):347-354.

        
     

   3. ผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

    

    

   Monchai Duangjinda. 2011. The possibility of community based breeding program in Thailand. In The 3rd International Conference On Sustainable Animal Agriculture For Developing Countries July 26 to July 29, 2011. At Suranaree University of Technology (SUT)

      

    

      

   Duangjinda, M., B. Laophaiboon, T. Vongpralub, S. Katawatin, W. Boonkum,S. Kanharaeng,
   P. Klomthong, and P. Ekaboot. 2010. Genetic variations of aggression in Thai indigenous chicken.
   P-914(Abstr) in Proc. 9th World Congr. Genet. Appl. Livest.Prod., Leipzig, Germany

    
    

    

   Duangjinda, M., B. Loapaiboon, T. Vongpralub, P. Sanchaisuriya, W. Boonkum, S. Kanhareang,
   N. Promwatee, and S. Tunim. 2010. Integration of conventional and molecular breeding for
   utilizing indigenous chicken genetic resources in Thailand. P-18(Abstr) in Proc. The 14th
   AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
    

    

   Boonkum, W., I. Misztal, S. Tsuruta, M. Duangjinda, V. Pattarajinda, S. Tumwasorn, J. Sanpote,
   and S. Buaban. 2010. Genetics of days open under heat stress in Thai crossbred Holsteins.
   P-255(Abstr) in Proc. 9th World Congr. Genet. Appl. Livest. Prod., Leipzig, Germany.

    
    

    

   Boonkum, W., M. Duangjinda, S. Buaban, and J. Sanpote. 2010. Model comparison for genetic
   component estimation of test-day milk in Thai crossbred Holsteins. P-498-501 in Proc.
   The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Promwatee, N., and M. Duangjinda. 2010. Association of single nucleotide polymorphisms in GHSR, IGF-I, cGH and IGFBP2 gene with growth traits in Thai Native Chickens.
   P-44-47 in Proc.The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Akaboot, P., M. Duangjinda, and Y. Phasuk. 2010. Genetic Comparison of Functional Genes
   in Red Jungle Fowl, Thai Native Chicken and Commercial Chicken. P-49-52 in Proc. The 14th
   AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Kenchaiwong, W., and M. Duangjinda. 2010. Association of Melanocortin 4 Receptor (MC4R) Polymorphism with Body Composition and Carcass Traits of Commercial Pigs in Thailand.P-63-66 in Proc. The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
    

    

   Buaphan, S., V. Pattarajinda, M. A. Froetschel, M. Duangjinda, and Y. Opatpatanakit. 2010.
   Effects of Varying Soluble Protein and Sugar Concentration on Ruminal Fermentation and
   Nutrients Digestibility in Crossbred Steers. P-365-368 in Proc. The 14th AAAP Animal Science
   Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Saowaphak, P., M. Duangjinda, S. Buaban, and J. Sanpote. 2010. The Appropriate Legendre
   Polynomial Function in Random Regression Model for Genetic Parameters Estimation of
   Test-Day Milk Yield of Primiparous Crossbred Holstein-Friesian Dairy Cattle in Thailand.
   P-506-510 in Proc. The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
    

    

   Thepparat, M., S. Tumwasorn, S. Anothaisinthawee, S. Nakavisut, C. Kantanamalakul, and
   M. Duangjinda. 2010. Genetic Parameters for Body Weight at Birth and Weaning in a Mixed
   Population of Thai Native, Anglo Nubian, Saanen and Crossbred Goat. P-512-515 in Proc.
   The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Thepparat, T., S. Katawatin, T. Vongpralub, M. Duangjinda, S.Thammasirirak, and A. Utha.
   2010. Spermatozoa Proteins Associated with Semen Quality in Brahman Bull. P-1530-1533
   in Proc. The 14th AAAP Animal Science Congress., Pingtung, Taiwan, ROC.

    
      

   Katawatin, S., N. Nasinprom, M. Duanjinda, and P. Thummabenjapone. 2010. Polymorphisms
   of 5? Flanking Region of Heat Shock Protein 70 Gene Associated to HSP70 Level and Rectal Temperature in Holstein Crossbred Bull. P-576-579 in Proc. The 14th AAAP
   Animal ScienceCongress., Pingtung, Taiwan, ROC.

        
     

   4. ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

    

    

   ปรัชญาพร เอกบุตร และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2553. การจำแนกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ FunctionalGenes ในไก่ป่าสีแดง, ไก่พื้นเมืองไทย และไก่ทางการค้า. น. 5-9. ใน: ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 11ประจำปี 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   ทองสา บัวสุข, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุข, วิชัย ทิพย์วงค์, และ สมพร โชคเจริญ. 2553.การศึกษา
   เครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพื้นเมืองไทยและบราห์มัน. น. 14-18.
   ใน: ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
    

    

   ศรัญญา ศิริปัญญา, มนต์ชัย ดวงจินดา, และสุภร กตเวทิน. 2553. การประมาณค่าพารามิเตอร์และ
   สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์ในสุกร. น. 22-25. ใน: ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   Nedup Dorji, Monchai Daungjinda, and Yupin Phasuk. 2553. Genetic diversity comparison of
   Thai indigenous chicken with commercial lines using 20 microsatellite markers. น. 26-30. ใน:ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 11 ประจำปี 2553. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   สุกัญญา เจริญศิลป์ และมนต์ชัย ดวงจินดา. 2552. การค้นหารูปแบบ candidate marker ของยีน Prolactin(PRL) และNeuropeptide Y (NPY) ที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทย.
   น. 103-108.ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชา
   สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
    

    

   เกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, สุภร กตเวทิน, ยุพิน ผาสุก, และจตุพร พงษ์เพ็ง. 2552.
   อิทธิพลของเซมินอลพลาสมาต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในกระบือปลัก. น. 135-138. ใน: การประชุมวิชาการ
   สัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   ชาญยุทธ แถมวัน และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของ Follicle-Stimulating Hormone (FSH) and
   Luteinizing Hormone (LH) ต่ออัตราการปฏิสนธิและการพัฒนาของตัวอ่อนนอกร่างกายของโคพื้นเมือง
   ลูกผสมบราห์มัน. น. 139-142. ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแส
   เศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   พรจิต สอนสีดา, ยุพิน ผาสุก, และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของจำนวนอสุจิและปริมาตรน้ำเชื้อใน
   การผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง. น. 155-160. ใน:
   การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   ชัยชนะ ตรีทิตย์นิภา, วิโรจน์ ภัทรจินดา, มนต์ชัย ดวงจินดา, ยุพิน ผาสุก, และงามนิจ นนทโส. 2552.
   การใช้แบคทีเรียกลุ่มย่อยเยื่อใยเพื่อเพิ่มการย่อยได้ของอาหารสูตรรวมในระบบ in vitro. น. 57-61. ใน:
   การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 5 เรื่องปศุสัตว์ไทยในกระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร์
   คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

    
      

   อารินี ชัชวาลชลธีระ, กมลชัย ตรงวานิชนาม, จีระศักดิ์ ถระธนบูรณ์, มนต์ชัย ดวงจินดา, ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์,
   และวิราช นิมิตสันติวงศ์. 2553. ประสิทธิผลของสมุนไพรไทยในการยับยั้งเชื้อ Candida Albicans. น. 1-6.
   ใน: การประชุมวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ฟื้นเศรษฐกิจชาติ เกษตรศาสตร์กู้วิกฤต
   พิชิตโลกร้อน. สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

    
      

   วิชชุดา ยินดี, ยุพิน ผาสุข, และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. 2552. ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพ
   ของน้ำเชื้อที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง. น. 235-240. ใน: สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.

         ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th