ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน       

 

โครงการวิจัยศูนย์


โครงการวิจัยที่ 1

เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำเชื้อของไก่พื้นเมือง พันธุ์ประดู่หางดำ ชีและเหลือง
หางขาว ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกชื่อนางสาวพรจิตร สอนสีดา เป็นผู้ดำเนินโครงการ
ภายใต้การควบคุม ดูแล ของ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ โดยมีการเก็บน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี ทางศูนย์ฯได้ให้ความร่วมมือทางด้านสัตว์ทดลอง
โดยให้ไก่หนุ่มสาว พันธุ์ประดู่หางดำ อายุประมาณ 6 เดือน จำนวน 15 ตัว

 

โครงการวิจัยที่ 2

เรื่อง ผลของการเสริมน้ำมันปลาต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง ซึ่งมีนักศึกษา ระดับปริญญาโท
ชื่อนางสาววิชชุดา ยินดี เป็นผู้ดำเนินงานโครงการภายใต้ การควบคุมดูแลของ รศ.ดร.เทวินทร์
วงษ์พระลับ โดยมีการเก็บน้ำเชื้อ ไก่พื้นเมืองเพื่อตรวจสอบคุณภาพและทำน้ำเชื้อแช่แข็ง และ
วัดผลการทดลอง โดยการ ผสมพันธุ์กับไก่ตัวเมียต่อไป โครงการนี้ทางศูนย์ฯ ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ขั้นต้นคือ พ่อไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ

 

โครงการวิจัยที่ 3

เรื่อง การศึกษา candidate gene ที่สัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย
พันธุ์ประดู่หางดำ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย พรหมวาที เป็น
นักศึกษาผู้วิจัยประจำโครงการ โดย ก็บตัวอย่างเลือดไก่ประดู่หางดำจำนวน 60 ตัว และไก่ชี
จำนวน 60 ตัว แล้วนำมาสกัดดีเอ็นเอเพื่อ ตรวจสอบจีโนไทป์ของ candidate gene ที่ได้จาก
การตรวจสอบเอกสารงานวิจัยว่ามีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตในไก่ทั้ง
ในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

โครงการวิจัยที่ 4

เรื่อง ศึกษาความหลากหลายของยีน Hsp70 ในไก่พื้นเมืองไทยชนิดต่างๆ (ไก่ชี ไก่ประดู่
หางดำ ไก่แดง และไก่เหลืองหางขาว) ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาโทชื่อ นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม
เป็นนักศึกษาผู้วิจัยประจำโครงการ โดยเก็บตัวอย่างเลือดไก่ ประดู่หางดำจำนวน 60 ตัว
และไก่ชี จำนวน 60 ตัว ซึ่งยีน Hsp70 เป็นยีนที่เกี่ยวข้อง กับ การทนร้อนของไก่ การศึกษา
ความหลากหลายของยีน Hsp70 เพื่อที่จะทราบ การกระจายของยีน และจับคู่ผสมพันธุ์
เพื่อให้ได้สัตว์ที่มีจีโนไทป์ที่มีความทนร้อนต่อไป

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th