ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

วิทยากรบรรยาย ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

994
H i t sncab
01 พ.ย. 2554


Crawford Fund Biometrics Training Course Livestock and Fisheries systems Research

            รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)  และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นวิทยากรฝึกอบรมนานาชาติเรื่อง “Biometrics Training Course for Livestock and Fisheries systems Research” ณ กรุงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศลาว ได้แก่ นักวิจัยจาก Lao Agricultural Research Fund (LARF), นักวิจัยจากโครงการ Developing improved farming and marketing systems in rainfed regions of southern Lao PDR, นักวิชาการจาก National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI), คณาจารย์จาก Champasack University,National University และ Savanakhet University รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน

            นอกจากนี้ ยังได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสัตว์พื้นเมือง” โดยยกตัวอย่างแนวทางการพัฒนาพันธุกรมไก่พื้นเมืองของไทยภายใต้โครงการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งนักวิชาการและคณาจารย์จากประเทศลาวให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และได้ทาบทามอาจารย์มนต์ชัยและอาจารย์วุฒิไกร เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสัตว์พื้นเมือง ได้แก่ ไก่พื้นเมือง โคพื้นเมือง และสุกรพื้นเมือง ให้กับทางนักวิชาการของประเทศลาวต่อไป

 

             

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 01 พ.ย. 2554 )