ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

231
H i t sncab
02 ก.พ. 2560


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

  

        เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2560 รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ให้การต้อนรับพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำแนะนำจากศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อให้พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรในการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริการ และการรวบรวมผลผลิต รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มและบรรยายระบบการเลี้ยงและการจัดการไก่พื้นเมือง, ลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองไทย, เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, โรคและการป้องกัน, เทคนิคการเลี้ยงไก่พื้นเมือง, การให้วัคซีน, การฟักไข่และการกกลูกไก่ และการให้อาหารไก่พื้นเมือง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเยี่ยมชมฟาร์มเป็นจำนวนมาก และก่อนเดินทางกลับ ได้มีการประชุม สอบถาม ให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมฟาร์มนำไปปฏิบัติเป็นต้นแบบในชุมชนตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ครัวเรือนข้างเคียงและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องต่อไป

  

  

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 02 ก.พ. 2560 )