ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น “สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

726
H i t sncab
16 ม.ค. 2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 


       เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
         รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะทำโครงการตามแนวทฤษฎีของในหลวง และเพื่อดำรงชีพอยู่กับโลกสีเขียว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน  เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่เล็กๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก เพื่อนำชีวิตกลับสู่วิถีชีวิตพอเพียง มีความสุขอย่างเรียบง่ายแต่ยั่งยืนต่อไป

 


      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 ม.ค. 2560 )