ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

238
H i t sncab
13 ม.ค. 2560
โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ และสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปเยี่ยมชม ณ.หมู่บ้านซับผุดและหมู่บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์(รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข(นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ), และคณะสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาดูงานครั้งนี้นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ ได้ให้ความรู้ในด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในด้านต่างๆ และได้มีการสอบถามปัญหา และความรู้ต่างๆเพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ และทำไปเผยแพร่ความรู้ในโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 13 ม.ค. 2560 )