ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

239
H i t sncab
09 ธ.ค. 2559


          

   NCAB เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ

เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท

ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

        ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์และสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศการประชุมมีการวางแผน เสนอความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในแต่ละฝ่าย และจะมีการร่วมประชุมกันอีกครั้งในวาระต่อไป

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 09 ธ.ค. 2559 )