ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

นักวิจัยรุ่นใหม่ทำการเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำวิจัย

378
H i t sncab
16 ก.ค. 2558


เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษากลุ่ม Breeding ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)  สาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทำการเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำวิจัย โดยได้ทำการเจาะเลือดไก่ดำ ไก่ดำลูกผสมพื้นเมือง และทำการชั่งน้ำหนัก วัดรอบอก ณ ฟาร์มทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)  จากตัวอย่างที่เก็บได้จะนำไปทำการวิจัยในขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ....

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 16 ก.ค. 2558 )