ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 9 รอบที่ 2 ณ บ้านซับผุด

877
H i t sncab
01 พ.ย. 2556


ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ออกติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 9 รอบที่ 2 ณ บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าพบเกษตรกรเพื่อสอบถามถึงสภาพการเลี้ยงโดยทั่วไปของไก่ชีที่เกษตรกรได้รับตั้งแต่การฝึกอบรมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 จากนั้นได้ออกติดตามเยี่ยมชมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชีของเกษตรกรตามบ้านเกษตรกรจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายประสาท คล่องแคล่ว นายบุญเลิศ เกิดชัยภูมิ นายทองอินทร์ เดชชัยภูมิ นายสุดใจ ศรีหาโท นายพรชัย ดอหล้า นายสวาท กาละกุล และนายสำลี แทงกันยา(ผู้ใหญ่บ้าน) จากการสอบถามสภาพการเลี้ยงไก่โดยทั่วไปของ ทั้ง 7 ราย นั้น พบว่ามีอัตราการรอดสูง ส่วนในเรื่องระบบการเลี้ยงนั้นจะมีการเลี้ยงอยู่ 3 ระบบ คือ 1) ระบบเลี้ยงแบบปล่อย 2) ระบบขังคอกขนาดเล็ก(สุ่มไก่) 3) ระบบกึ่งขังกึ่งปล่อย และมีไก่พื้นเมืองพันธุ์อื่นที่เลี้ยงปล่อยอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย ไก่ทุกตัวเท่าที่พบมีสุขภาพแข็งแรงดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านได้ดี

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 01 พ.ย. 2556 )