ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น

820
H i t sncab
30 ก.ย. 2556


วันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม”  ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นผู้แทนลงนาม กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย โดย นายสัตวแพทย์พณิชย์ จาริกภากร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย  พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณ อำนาจ ปัญญาปรุ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจฟาร์มโคนมกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย  เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร มข. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากรทั้งสององค์กรร่วมงาน

           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ“โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์โคนม” ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย มีระยะเวลา 5 ปี(พ.ศ.2556 - 2561) โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ คือ การร่วมปรับปรุงพันธุกรรมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากโคนมสายพันธุ์โชคชัยฟรีเชี่ยน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือเครื่องมืออุปกรณ์ การศึกษาดูงานของบุคลากร  เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา งานสหกิจศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอน และบริการวิชาการ ร่วมกันสนับสนุนให้เกิด Training Hub ด้าน โคนมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 


      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 30 ก.ย. 2556 )