ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

พิธีลงนามความร่วมมืองานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย

1074
H i t sncab
30 ก.ย. 2556


 

 

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดยนายจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทั้งสามฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาสายพันธุ์โดยการคัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตเนื้อและผลผลิตไข่ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งทำการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ เมื่อนำสายพันธุ์ไปใช้เพื่อการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดขึ้น ได้แก่ สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ ต้นทุนการผลิต รวมถึงการค้นหาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่การผลิตจนถึงคุณภาพสำหรับผู้บริโภค 2) การศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงคุณภาพของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองกับการเป็นอาหารสุขภาพ (healthy food) และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้อไทย ได้แก่ การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อคำนึงถึงศักยภาพการผลิตไก่บ้านสำหรับตลาดท้องถิ่น  การเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของเกษตรกร และความเหมาะสมกับการผลิตเชิงธรรมชาติ เช่น free ranch chicken หรือ organic chicken ในอนาคต และ3) นอกจากด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว โครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ยังมีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านไก่พื้นเมืองในระดับปริญญาเอกโดยเอกชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีคณาจารย์จำนวนมากให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง

          โดยพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม และกล่าวถึงบทบาทของ ผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายฯ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านผู้บริโภค (Demand side) ผู้ผลิต (Supply side) และทางวิชาการ โดยทำให้ได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพ และสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาไก่พื้นเมืองของประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึกที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน ท้องถิ่น และเกษตรกร อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

          รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ที่ผ่านมาบรรลุตามวัตถุประสงค์วางไว้ทุกประการ ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันภายใต้กลไก และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2          

         

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 30 ก.ย. 2556 )