ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดอบรมเกษตรกร

891
H i t sncab
30 ก.ย. 2556


ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำไก่ชีเคเคยู 12 ซึ่งเป็นผลิตผลของศูนย์เครือข่ายฯ ลงพื้นที่เลี้ยงในชนบท ร่วมกับการฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 9 ให้แก่เกษตรกร หมู่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 34 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา นางสาวนริศรา สวยรูป และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านซับผุด

               โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นต้น

               โดยการจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 9 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ไก่ชีเคเคยู 12 ที่โตดี ไข่ดก อกกว้าง ไปสู่เกษตรกร โดยทำการฝึกอบรมให้เกษตรกรก่อน ให้รู้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน หรือขาย โดยจากการอบรมครั้งที่ผ่านมาพบว่าไก่มีการปรับตัวอยู่ในสภาพชนบทได้ดี แม้การให้อาหารแบบชาวบ้านทั่วๆ ไปก็สามารถอยู่ได้และโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ก่อน และเน้นเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง จึงอยากให้เกษตรกรได้เข้าใจ 

 

     

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 30 ก.ย. 2556 )