ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

การฝึกอบรมเกษตรกร ณ หมู่บ้านบึงสวาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

854
H i t sncab
14 ส.ค. 2556


ภาควิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำไก่ประดู่หางดำ มข.55 ซึ่งเป็นผลิตผลของศูนย์เครือข่ายฯ ลงพื้นที่เลี้ยงในชนบท ร่วมกับการฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 3 ให้แก่เกษตรกร บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กว่า 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ  เหล่าไพบูลย์ รองผอ.ศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการอบรม ทีมวิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นางสาวนริศรา สวยรูป และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาประชาคม บ้านบึงสวาง หมู่ 11 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

               โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิ ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นต้น

               โดยการจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ ที่โตดี ไข่ดก อกใหญ่ ไปสู่เกษตรกร โดยทำการฝึกอบรมให้เกษตรกรก่อน ให้รู้ว่าเทคโนโลยีการเลี้ยงเป็นอย่างไร จึงจะทำให้ไก่อยู่รอดได้ในสภาพชนบท เกษตรกรจะได้มีผลผลิตใช้บริโภคในครัวเรือน หรือขาย โดยจากการอบรมครั้งที่ผ่านมาพบว่าไก่เพศเมียสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพชนบทได้ดีกว่าไก่เพศผู้ และสามารถให้ไข่ได้ชุดละ18-25 ฟอง จึงเริ่มฟักไข่และให้ลูกดก แม้การให้อาหารแบบชาวบ้านทั่วๆ ไปก็สามารถอยู่ได้และโตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ก่อน และเน้นเรื่องการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง จึงอยากให้เกษตรกรได้เข้าใจ 

 

 

           

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 ส.ค. 2556 )