ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ประชุมพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

1010
H i t sncab
06 ส.ค. 2556


องศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรร่วมการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การศึกษาพันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำ และสัตว์บกในประเทศไทยและอาเซียน” ในงานประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมแอมบาสเดร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย, ศ. ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และรศ. ดร. วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณะนวัตกรรมจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย 

 

       

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 06 ส.ค. 2556 )