ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4

1054
H i t sncab
24 ก.ค. 2556


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง)  ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 หัวข้อ “คุณภาพเนื้อ: สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค”  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการผลิตเนื้อที่ทุกภาคส่วนต้องคำนถึงคุณภาพเพื่อสร้างสมดุลและความเป็นธรรมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงผู้บริโภค อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงศักยภาพในการเป็นแม่ข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยและศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ในปี 2559 โดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

 

   รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ                                                              รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
            ผอ. ฝ่ายเกษตร สกว. กล่าวเปิดการประชุม                                  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                                                                                       บรรยายเรื่อง"ความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยี
                                                                                                                 ปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อ"
                                                                          

 

บรรยากาศการประชุม มีผู้เข้าร่วมงาน 150 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 24 ก.ค. 2556 )