ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย”

893
H i t sncab
09 ก.ค. 2556


วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน 

 

       

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 09 ก.ค. 2556 )