ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยระยะที่ 1

956
H i t sncab
01 ก.ค. 2556


 

วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ไก่พื้นเมืองเพื่อการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์โครงการ การขยายฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic line) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบมสรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้าโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โดยมีรศ.ดร. กนก ผลารักษ์, ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง  รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่วเดชะ, รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ, คุณสุพิชชา สถิตย์พนาพร สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตัวแทนภาคเอกชน บริษัทตะนาวศรี ไก่ไทย และคณะนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ และในตอนท้ายยังมีการหารือร่วมกันในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง และประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 01 ก.ค. 2556 )