ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ผู้อำนวยการศุนย์ฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกร

1008
H i t sncab
10 มิ.ย. 2556


วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี คณะเกษตรฯ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ นางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์ นักวิจัยศูนย์ฯและนายวุฒิชัย เคนไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัยร่วมกับ ตัวแทนจากบริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุกรทางการค้าด้วยการคัดเลือกสุกรจากข้อมูลสนิปทั้งจีโนม (Swine Genetic Improvement Using Genomic Selection) โดยโครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทเบทาโกร และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นหัวหน้าโครงการ

 

   

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 10 มิ.ย. 2556 )