ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับคณะนักศึกษานานาชาติ

850
H i t sncab
04 มิ.ย. 2556


 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม  Schedule for International Training Course on "Sustainable Agriculture and Food Security” ให้กับคณะนักศึกษานานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน จากประเทศ  Myanmar, Philippines, India, Nigeria, Sudan, Egypt, China, Botswana, Morocco, Nepal, Zambia, Jordan, Bangladesh, Maldives และ Thailand ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     

 

จากนั้น เวลา 10.30-12.00 น. รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษานานาชาติ พร้อมนำชมฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยได้เข้าชมโรงเรือนเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ประดู่หางดำ, สายพันธุ์ไก่ชี และสายพันธุ์สังเคราะห์ โดยคณะนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

  

 

จากนั้น เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและเอก กลุ่มปรับปรุงพันธุ์ได้นำคณะนักศึกษานานาชาติเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านเหล่าโพนทอง ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท การดำรงชีวิตกับการเลี้ยงสัตว์และการทำการเกษตรพอเพียง  โดยคณะนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

 

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2556 )