ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล

751
H i t sncab
04 มิ.ย. 2556


 

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นวิทยากรฝึกอบรม“การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและงานวิจัยของนักศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สู่งานประชุมทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเกษตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ศูนย์ปฏิการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

 

     

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 04 มิ.ย. 2556 )