ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

การจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 28-29 มกราคม 2556

1671
H i t sncab
10 ม.ค. 2556


 

การจัดประชุมวิชาการเกษตร ตรั้งที่ 14

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 

จัดประชุมวิชาการเกษตร ตรั้งที่ 14 

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2556
 ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดทั้งผู้สนใจจากทั้งสถาบันการศึกษา กระทรวง รวมถึงหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิจัย วิเคราะห์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประะชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และประสบการณ์ผ่านการบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย แลมีโอกาสชมนิทรรศการทางวิชาการเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดในงานวันเกษตรภาคอีสานนี้ด้วย


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ http://ag.kku.ac.th/index.php

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 10 ม.ค. 2556 )