ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP"

669
H i t sncab
26 ต.ค. 2555


 

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง เทคนิคการคัดเลือกสุกรด้วยเครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการประเมินพันธุ์ด้วย BLUP" ให้แก่ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ,นักวิชาการกรมปศุสัตว์ และบริษัทเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

                      

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 26 ต.ค. 2555 )