ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

“เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 3”

1483
H i t sncab
11 ก.ย. 2555


 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมกับภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 3”  ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 8003 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา และการผสมเทียมนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพาะขยายไก่พันธุ์ดี ตลอดจนไก่ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยเฉพาะเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง ซึ่งมีบทบาทสูงในการเป็นเครื่องมืออนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ในปัจจุบัน  สำหรับในประเทศไทยนั้น องค์ความรู้ดังกล่าวมีการเผยแพร่น้อย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคนิคดังกล่าวต่อการพัฒนาการเลี้ยงไก่ ซึ่งนักวิชาการและบุคลากรของศูนย์เครือข่ายฯ ได้ผ่านการค้นคว้าทดลอง และต้องการส่งผ่านความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ สู่นักวิชาการตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่มีความสนใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ และการผลิตไก่พื้นเมืองของประเทศต่อไป

              ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติหัวข้อต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 28 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์เลย,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

                                                                                                                                      

           

                       ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรม                                                  กล่าวเิปิดการฝึกอบรม
                                                                                                     โดย รศ.ดร.เทวินทร์  วงษ์พระลับ

    

การบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์ไก่ต่อการพัฒนาการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน"
โดย รศ.ดร.เทวินทร์  วงษ์พระลับ

  

ฝึกปฏิบัติ "การรีดน้ำเชื้อ" ณ ฟาร์มทดลอง

  

สาธิตการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบเหลวและแบบแช่แข็ง ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 11 ก.ย. 2555 )