ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
(ไก่พื้นเมือง)


  Research and Development Network Center for Animal Breeding
(Native Chicken)
 

กำหนดการจัดอบรม“เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่”

820
H i t sncab
28 ส.ค. 2555


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

          ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ   และเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของศูนย์เครือข่ายข้อที่ 3 สนับสนุน และเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของศูนย์เครือข่ายฯ แก่เครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

          จึงได้มีการกำหนดจัดฝึกอบรม “เทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่เย็น, แช่แข็ง และการผสมเทียมไก่ รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555 ณ อาคาร Ag08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              สนใจเข้าร่วมติดต่อได้ที่ : ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
โทรศัพท์/โทรสาร 043 342 407
, E-mail : ncabkku001@hotmail.com   

 

 

 

      ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2555 )