ncab    
 

เมนูหลัก      

 

แนะนำสายพันธุ์   


สร้อยนิล
แก่นทอง
สร้อยเพชร
ไข่มุกอีสาน

 

หน่วยงาน      

Counter


 
ncab

 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
 
 มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการวันงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น “สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
 
 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ต้อนรับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่พื้นเมือง

 
 ติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 9 รอบที่ 2 ณ บ้านซับผุด
 
 ออกติดตามการดำเนินการ การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองไก่ชี ครั้งที่ 10 ณ บ้านยางคำ
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดอบรมเกษตรกร
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดอบรมเกษตรกร
 
 การฝึกอบรมเกษตรกร ณ หมู่บ้านบึงสวาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
 
 นักวิจัยศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย”
 
 ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับคณะนักศึกษานานาชาติ
 
 ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล

 
 นักวิจัยรุ่นใหม่ทำการเก็บข้อมูลสำหรับประกอบการทำวิจัย
 
 ทีมข่าว ททบ.5 เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เรื่อง"ไก่ไทยสายพันธุ์พัฒนา"
 
 ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายและนักวิจัยศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 16th AAAP Animal congress 2014 ณ ประเทศ อินโดนีเซีย
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเดินทางสำรวจพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองของโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
 
 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 ประกาศรับสมัตรงาน
 
 ผู้อำนวยการศุนย์ฯ หารือโครงการวิจัยร่วมกับบริษัทเบทาโกร
 
 บริษัทตะนาวศรัไก่ไทย ร่วมหารือโครงการวิจัย และดูงานฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายฯ


 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมือง การเกษตรจังหวัดขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน
 
 มหกรรมแข่งขันการทำอาหารอีสานจากไก่พื้นเมืองลูกผสม ไข่มุกอีสาน 2 ครั้งที่ 5
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการวันงานเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น “สร้างสุขให้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ร่วมงานแถลงข่าววันเกษตรอีสาน ประจำปี 2560
 
 เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในชนบท ของโครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ต้อนรับบุคลากรจากประเทศกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสาขาการผลิตไก่พื้นเมือง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม-กันยายน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม-กันยายน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : กรกฏาคม-กันยายน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร: 043342407 http://ncab.kku.ac.th